1/2 GALÓN

 • 1/2 Galón
  1/2 GALÓN
  1966 ml

  Full truck

  • Units: 8.640
  • Nº pallets 80 x 120: 32
  • Nº units/pallet: 270
  • Nº Trays/pallet: 45
  • Nº Layers / pallet: 5
  • Nº Trays / Layer: 9
  • Nº Units / Tray: 6
  • Pallet High: 119 cm
  • Truck’s total weight: 24.256 kg

  Container 20’

  • Units: 5.940
  • Nº pallets 100x120:10
  • Nº Units / Pallet: 594
  • Nº Trays/Pallet: 99
  • Nº Layers / Pallet: 9
  • Nº Trays / Layer: 11
  • Nº Units / Tray: 6
  • Pallet’s high: 221 cm
  • Truck’s total weight: 10.194 kg