PLASTIC CUBE 3 KG

 • PLASTIC CUBE 3 KG
  PLASTIC CUBE 3 KG

  Full truck

  • Units: 3.960
  • Nº pallets 80 x 120: 33
  • Nº units/pallet: 120
  • Nº Trays/pallet: 24
  • Nº Layers / pallet: 5
  • Nº Trays / Layer: 24
  • Nº Units / Tray: 1
  • Pallet High: 93 cm
  • Truck’s total weight: 15.873 kg

  Container 20’

  • Units: 2.700
  • Nº pallets 100x120:10
  • Nº Units / Pallet: 270
  • Nº Trays/Pallet: 30
  • Nº Layers / Pallet: 9
  • Nº Trays / Layer: 30
  • Nº Units / Tray: 1
  • Pallet’s high: 171 cm
  • Truck’s total weight: 10.760 kg